تامین اجتماعی

/تامین اجتماعی
تامین اجتماعی2019-07-31T14:59:11+03:30
کسی که پدرش فوت کرده و فوت را اعلام نکند تا حقوقش را بگیرد ، جرمش چیست ؟
به نظر می رسد جرم خاصی نباشد ولی ممکن است سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان مربوطه بتواند ادعای خسارت کند و یا به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کند.
کسی که هم خودش را بیمه کند ، هم بیمه همسرش هم شود ، جرمش چیست ؟
به نظر می رسد جرم نیست و جریمه ندارد. ولی از تحت تکلف همسر خارج شده و بیمه خود ایشان مورد قبول می باشد.

تامین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران مزد، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد را برعهده دارد. در این خصوص افرادی که تحت این سازمان هستند ممکن است دچار مشکلات حقوقی شوند. در این باره موسسه حقوقی ما در خدمت شما خواهد بود.